หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพกลาโหม กระทรวง0-2221-2847
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการคลัง กระทรวง0-2273-9021
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการต่างประเทศ กระทรวง0-2203-5000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง0-2283-1500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง0-2659-6443
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคมนาคม กระทรวง0-2283-3000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง0-2278-8500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพพลังงาน กระทรวง0-2140-6000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพพาณิชย์ กระทรวง0-2507-8000, 0-2507-7000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพมหาดไทย กระทรวง0-2222-1141-55
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพยุติธรรม กระทรวง0-2141-5100
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพวัฒนธรรม กระทรวง1765
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง0-2333-3700
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพศึกษาธิการ กระทรวง0-2221-2847
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสาธารณสุข กระทรวง0-2590-1000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพอุตสาหกรรม กระทรวง0-2202-3000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง0-2281-5955
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง0-2141-6747
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพแรงงาน กระทรวง1694
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สนง0-2433-2222
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)0-2610-4888
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)0-2186-7111
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การ0-2246-0339
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคลังสินค้า องค์การ0-2507-5267
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพจัดการน้ำเสีย องค์การ0-2273-8530-9
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพตลาด องค์การ0-2435-3112
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การ0-2279-2080-9
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพทางพิเศษแห่งประเทศไทย การ0-2579-5380-9
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การ0-2250-5500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท) การ0-2269-3000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพธนานุเคราะห์ สนง0-2281-7500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การ0-2253-0561
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพประปานครหลวง การ0-2504-0123
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพประปาส่วนภูมิภาค การ0-2551-8120
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพยาสูบ โรงงาน0-2229-1000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) การ0-2716-4000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพรถไฟแห่งประเทศไทย การ0-2621-8701
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การ0-2354-8587
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสถาบันการบินพลเรือน0-2272-5741-4
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)0-2577-9000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสลากกินแบ่งรัฐบาล สนง0-2528-8888
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ) องค์การ093-130-8580
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสวนยาง องค์การ0-2424-4259
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส) องค์การ0-2282-7111-3
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสะพานปลา องค์การ0-2211-7300
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค) องค์การ0-2279-8611-3
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การ0-2282-3243-7
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเคหะแห่งชาติ การ0-2351-7777
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเพื่อการปฎิรูประบบสถาบันการเงิน องค์การ0-2650-9650
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเภสัชกรรม องค์การ0-2203-8000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพโรงงานไพ่0-2241-0777
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพไฟฟ้านครหลวง การ1130
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ1416
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ0-2590-5000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)0-2271-8000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต)0-2141-8887-8
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล)0-2685-3250
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)0-2695-9999
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)0-2515-3995-9
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)0-2271-0151-60, 0-2670-8888
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)0-2282-3161-5
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)0-2528-4800
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)0-2579-1370-9, 0-2561-2445
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม)0-2141-3800, 0-2141-3900
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)0-2832-9000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์0-2787-7777
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ)0-2141-9100
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพพระพุทธศาสนาแห่งชาติ0-2441-4580
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพศาลปกครอง0-2141-1111
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพศาลยุติธรรม0-2541-2258
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพศาลรัฐธรรมนูญ0-2141-7777
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสภากาชาดไทย0-2256-4032-6
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสภาการพยาบาล0-2596-7500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ0-2141-3333
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสำนักราชเลขาธิการ0-2220-7200
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน)0-2288-4000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)0-2141-4000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพอัยการสูงสุด (อส)0-2142-1436-8
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพอัยการสูงสุด (อส)0-2222-8121-30
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพอัยการสูงสุด (อส)0-2515-4000
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเลขาธิการวุฒิสภา (สว)0-2244-1500
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจกรุงเทพเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร0-2244-1000