ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีศูนย์ดำรงธรรม*
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์ดำรงธรรม*1567
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา*1182
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน*1111
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์ประชาบดี1300
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)0-2713-6793
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า*1199
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (สนง.ปปส)1386
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ*192
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุสายด่วนการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)1579
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุสายด่วนนิรภัย (สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)*1784
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุสายด่วนผู้บริโภคกับ อย.1556
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุสายด่วนร้องทุกข์ สคบ.1166
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุสายด่วนสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)*1323
ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพไม่ระบุอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ*1196