หน่วยบริการธุรกิจ

ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมการค้าต่างประเทศ0-2547-4771-86
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมการค้าภายใน0-2507-6111
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมทรัพย์สินทางปัญญา0-2547-4621-5
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมที่ดิน0-2141-5555
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมพัฒนาธุรกิจการค้า0-2528-7600
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมศุลกากร0-2667-6000
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมสรรพสามิต0-2241-5600-19
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมสรรพากร1161
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน0-2245-4310-1
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ0-2513-7070
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม0-2202-4414-8
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ0-2507-7444
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพกรมโรงงานอุตสาหกรรม0-2202-4000
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย0-2253-0561
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)0-2515-3999
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ0-2280-4085
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0-2553-8111
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสำนักงานประกันสังคม0-2956-2345
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย0-2448-7616
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล0-2675-8311-3
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง0-2343-9000
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน0-2662-7335
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการค้าไทย-ไหหลำ0-2235-7277
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย0-2319-7677
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย0-2679-7360-3
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมกาแฟไทย0-2225-1961
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย0-2286-0432-3
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมธุรกิจเคมี0-2672-3003
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมบริษัทหลักทรัพย์0-2264-0909
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมประกันชีวิตไทย0-2679-8080
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมประกันวินาศภัยไทย0-2256-6032-8
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ค้าปลีกไทย0-2645-0422-3
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ0-2630-1390-7
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ประกอบการค้าไทย-สากล0-2552-3240-2
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย0-2673-1193
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป0-2261-2684-6
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย0-2638-2199
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ0-2671-4664
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย0-2287-2674-7
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมพ่อค้าผ้าไทย0-2622-6711-2
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมพ่อค้าพืชผลไทย0-2222-2325
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมยางพาราไทย0-7442-9011-2
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน0-2267-7662-4
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย0-2359-1196
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์0-2235-4047
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย0-2229-3188-90
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย0-2636-9001-4
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอิเล็คโทรนิคบันเทิง0-2681-1777
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย0-2233-3873-4
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย0-2427-6668-9
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์0-2216-5739-40
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย0-2438-9457-8
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย0-2392-0753-5
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย0-2681-2222
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย0-2973-3411-2
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมเครื่องหนังไทย0-2645-3505-6
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพสมาคมไหมไทย0-2712-4328
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ0-2250-0700
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย0-2650-9613-4
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้ามาเลเซีย-ไทย0-2677-7393
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าสวิส-ไทย0-2714-4177-8
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าสิงคโปร์-ไทย0-2264-0680-4
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย0-2210-0216-8
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าอังกฤษ-ไทย0-2651-5350-3
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าอินเดีย-ไทย0-2287-3001
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าเดนมาร์ก-ไทย0-2354-5220
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย0-2309 5250
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก-ไทย0-2309 5250
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าเยอรมัน-ไทย0-2670-0600
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย0-2622-1860-76
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-จีน0-2675-8577-84
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-นอร์เวย์0-2650-8444
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-ฟินแลนด์0-2574-5077
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-สวีเดน0-2354-5229-31
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน0-2255-8695
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-อิสราเอล0-2672-7020
หน่วยบริการธุรกิจกรุงเทพหอการค้าไทย-แคนาดา0-2266-6085-6